ความเป็นมา

                                 ps

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดย อาจารย์อาจิณ มารีประสิทธิ์ บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ในซอยรามคำแหง 68  เริ่มแรก เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2534 ได้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีแผนการเรียนให้เลือก 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนศิลป์ภาษา  วิชาเอก คือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส – คอมพิวเตอร์ และแผนการเรียนศิลป์คำนวณ วิชาเอกได้แก่ ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์  นักเรียนมัธยมปลายรุ่นแรกจบในปีการศึกษา 2536

ในปีการศึกษา 2559  ได้มีการปรับแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ใหม่ คือ แผนการเรียนศิลป์คำนวณ วิชาเอก ได้แก่ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์  และแผนการเรียนศิลป์ภาษา วิชาเอกได้แก่ ภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2560 เปิดแผนกนานาชาติ (Pensmith STEM) หลักสูตรสหราชอาณาจักร เน้นการเรียนแบบ STEM (บุรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Nursery ถึง Year 9 และจะขยายชั้นเรียนจนถึง Year 13

ปีการศึกษา 2561 แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์  นักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีนี้ จึงสามารถเลือกเรียน สายวิทยาศาสตร์ ​(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  สายศิลป์คำนวณ (อังกฤษ-คณิตศาสตร์) และสายศิลป์ภาษา (อังกฤษ)

วิสัยทัศน์

LOVE   ความรักเป็นพลังงานบวก  ทำให้เกิดความคิดบวก  เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในสังคม  การสร้างความรักให้แก่คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน ๆ หรือครู จะช่วยให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุข

LEARN  เราไม่เชื่อว่าทุกคนจะเก่งทุกด้าน  แต่ละคนควรเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดของตน  เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถให้เหมาะสมกับความถนัดและสนุกกับการเรียนรู้

LIVE  การหาตัวตนที่แท้จริง  รู้จักใช้ความสามารถของตนในการทำงาน  สร้างแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวหน้าเพื่อความสำเร็จในชีวิต

ภารกิจ

1  จัดกิจกรรมประกอบการเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตนในด้านต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

2  จัดกลุ่มผู้เรียนตามความถนัด  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

3  จัดครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา  สอนเสริมความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

4  เรียนรู้จากการค้นคว้ามากกว่าการท่องจำ  เน้นความเข้าใจอย่างแท้จริง หาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต

ระดับชั้นที่เปิดสอนในปัจจุบัน

หลักสูตรสามัญ
– Early Years Program การศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ปีการศึกษา 2559 เปิดชั้น Pre-K – K3
– Intensive English Program ชั้น Grade 1 – Grade 9 และจะขยายจนถึง Grade 12
– แผนสามัญ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตรสหราชอาณาจักร
– Pensmith STEM International ชั้น Nursery (เตรียมอนุบาล) ถึง Year 9 (ม.2)