คณะผู้บริหาร

 คณะผู้บริหาร

p1

ผู้รับใบอนุญาต
ดร.พริ้มรส  มารีประสิทธิ์
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลวิจัยดีเด่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts, Institute of Education University of London
Doctor of Philosophy, Institute of Education University of London

 p2

ผู้อำนวยการ / หัวหน้าภาคมัธยมศึกษา
ดร.วราภรณ์  แผ่นทอง
ครุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

img-160712080619

รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าภาคประถมศึกษา
นางสุมาลี แก้ววิรุฬห์
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

p3

หัวหน้าภาคอนุบาล
นางกุลนันทร์ ปรีดา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

tony

หัวหน้าแผนกนานาชาติ
Mr. Tony Atkinson
Bachelor of Science in Physiology (Honours), University of St Andrews
Postgraduate Certificate in Education (International) with Distinction , University of Nottingham
Master of Science in Education Leadership with Merit, University of Leicester