สภาพแวดล้อม

โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ เน้นวิชาการและความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กรุ่นใหม่ โรงเรียนจึงตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ดี สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะที่ดีในด้านต่อไปนี้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนมีหลักสูตรสำหรับเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้บรรจุวิชาคอมพิวเตอร์ไว้เป็นหนึ่งในวิชาหลักของนักเรียน
นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะได้รหัส wifi เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ด้านสุขภาพอนามัย
โรงเรียนจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปีสำหรับนักเรียนทุกคน  สำหรับการออกกำลังกายซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กนั้น การว่ายน้ำถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์มีสระว่ายน้ำขนาดมาตราฐาน  มีหลักสูตรวิชาว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเรียนเทควันโดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ด้านทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ   ครูสอนภาษาซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจึงมีความสำคัญ  โรงเรียนมีครูต่างชาติจาก สหราชอาณาจักร แคนาดา อเมริกา สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้สำเนียงดี  และมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  นักเรียนแผนการเรียน Intensive English Program (IEP) จะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น  ส่วนในแผนการเรียน Early Years Program  นอกจากนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาแล้ว  นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีน จากอาจาย์ชาวจีน อีกด้วย