สมัครเรียน

ผู้ปกครองพานักเรียนมาทดสอบในเวลาทำการของโรงเรียน  เมื่อทดสอบผ่านแล้ว กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบ  เอกสารที่ใช้มีดังนี้

  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  3. รูปถ่าย 1.5  นิ้ว 5 ใบ
  4. หลักฐานจากโรงเรียนเดิม (ปพ. 1, สมุดรายงานผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป)
  5. สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา/ผู้ปกครอง (ยื่นได้ถึง 3 ท่าน)
  6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา/ผู้ปกครอง (ยื่นได้ถึง 3 ท่าน)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา