สามัญ

 

แผนสามัญ

เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เสริมด้วยวิชาคอมพิวเตอร์  ว่ายน้ำ  เทควันโด  และเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 3 แผนการเรียน ได้แก่
1)  วิทยาศาสตร์ :  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  (ปีการศึกษา 2561 เปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 )
2)  ศิลป์คำนวณ :  อังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
3)  ศิลป์ภาษา  :  อังกฤษ คอมพิวเตอร์

แผนสามัญเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนทั้งด้าน IQ และ EQ  ทางด้านวิชาการ  เน้นภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เสริมการติว O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อ  ทางด้าน EQ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการ