ตารางเรียน 2560

สามัญ

ป.1                    ป.2                    ป.3                    ป.4/1                   ป.4/2

ป.5                    ป.6/1                ป.6/2

ม.1                    ม.2                    ม.3

ม.4/1                 ม.4/2                ม.5/1                  ม.5/2                   ม.6/1                ม.6/2

IEP

G1                    G2                   G3

G4                    G5                   G6

G7                    G8                   G9